Karlskoga härads domboksprotokoll 1703-1707 khlogg2g.gif (3303 bytes)

 

På denna sida presenteras domböcker från Karlskoga härad 1703-1707. Karlskoga härad omfattar Karlskoga och Bjurtjärns församlingar. Karlskoga härads domböcker i original förvaras på Uppsala landarkiv och de finns även mikrofilmade. Kjell Nordqvist i Karlskoga har gjort referat av samtliga mål som förevarit vid häradsrätten. Nordqvist har gjort excerpterna utifrån de mikrofilmade protokollen, men har även kompletterat dessa med studier av originalen. Det är häradsrättens exemplar av domböckerna som har studerats. Dessa excerpter finns på hembygdsföreningens arkiv i Karlskoga.

Hembygdsföreningen har även börjat att ge ut referaten i sin skriftserie. Skriftseriens nr 5:1 omfattar tingsprotokollen för åren 1699-1703 (mars). De protokoll som finns på denna hemsida omfattar tidsperioden 17 augusti 1703 till 8 augusti 1707, vilket motsvarar volym A1:7 i Karlskoga häradsrätts arkiv. Renskriften av protokollsreferaten har gjorts av Gunnar Larsson och Anders Aureliusson.

Ur förordet till skriftseriens nr 5:1: "samtliga mål i nämnda volym är refererade. Ambitionen har varit att förutom upplysningar om vad målen rör sig om få med alla figurerande person- och ortnamn. ... Ortnamnen återges med sina nutida former, och varje personnamn stavas med sina nutida former ...".  

Göran Ekberg har sammanställt ett person- och ortnamnsregister över Karlskoga härads domböcker för åren 1629-1719. För åren 1700-1719 finns även måltyp registrerat. 1996 gavs Göran Ekbergs register ut av hembygdsföreningen som nr 7 i dess skriftserie. Detta register finns även på Göran Ekbergs hemsida http://go.to/ekeby.

Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings arkiv
Adress: Torget 10, 691 31 Karlskoga
Telefon: 0586-57505

Alla renskrifter kan innehålla fel. Ta som vana att alltid kontrollera mot originalkällan.

 

Informationsansvarig: Stefan Nilsson